2019 புத்தாண்டை வரவேற்று, வீடுகளில் போடப்பட்டுள்ள அழகான வண்ண வண்ணக் கோலங்களின் சிறப்புத் தொகுப்பு; இடம்: திண்டுக்கல், படங்கள் வீ.சிவக்குமார்

1/50