பட்டப்படிப்புக்கு நிதியுதவி வழங்கும் ஆட்சியர்... நடைப்பயிற்சியில் கோயில்யானை... #NewsInPhotos

1/22