ராதை-கிருஷ்ணன் வேடத்தில் குழந்தைகள்... ஶ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு அருகில் ரம்மியமாகப் பாய்ந்தோடும் காவிரி... #NewsInPhotos

ராதை-கிருஷ்ணன் வேடத்தில் குழந்தைகள்... ஶ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு அருகில் ரம்மியமாகப் பாய்ந்தோடும் காவிரி... #NewsInPhotos

1/16