சென்னையில் சுனாமி பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி.. படங்கள்:கே.ஜெரோம்

1/19