சென்னை பல்லாவரம் திரிசூலம் அரசுப்பள்ளி சுவரில் மாணவர்களின் கைவண்ணத்தில், சுற்றுச்சூழல் விழிப்பு உணர்வு ஓவியங்கள்... படங்கள்: அ.குரூஸ்தனம்.

சென்னை பல்லாவரம் திரிசூலம் அரசுப்பள்ளி சுவரில் மாணவர்களின் கைவண்ணத்தில், சுற்றுச்சூழல் விழிப்பு உணர்வு ஓவியங்கள்... படங்கள்: அ.குரூஸ்தனம்.

1/21