சாத்தம்பட்டி, பெரிய குறும்பப்பட்டியில் கடவுளாக மாறிய காளை கோயில்களின் சிறப்பு தொகுப்பு.. : சே.அபினேஷ்

1/34