பிரான்ஸ் நாட்டின் அடையாளமான ஈஃபிள் கோபுரத்தை சுற்றியுள்ள அழகிய கட்டடங்களின் சிறப்பு தொகுப்பு... அ.குரூஸ்தனம்.

1/45