கொடைக்கானலில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பூக்கும் நீலக் குறிஞ்சி மலர்களின் அழகிய காட்சி: படங்கள்: வீ. சிவக்குமார்

1/47