ராமேஸ்வரம், சேரான்கோட்டை பகுதியில் ஊற்றுக்குள் குடிநீர் தேடும் கிராம மக்களின் நிலை.... சிறப்பு தொகுப்பு: உ.பாண்டி

1/33