2-1... ஆஸ்திரேலியாவில் வெற்றி... இனி எல்லாமே நாங்க தாண்டா - வெற்றிக் களிப்பில் குவியும் மீம்ஸ்

2-1... ஆஸ்திரேலியாவில் வெற்றி... இனி எல்லாமே நாங்க தாண்டா - வெற்றிக் களிப்பில் குவியும் மீம்ஸ்

1/71