புதுச்சேரி ''ரெட் எர்த்" மைதானத்தில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான குதிரைப் பந்தயம்.. படங்கள்: அ. குரூஸ்தனம்.

புதுச்சேரி ''ரெட் எர்த்" மைதானத்தில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான குதிரைப் பந்தயம்.. படங்கள்: அ. குரூஸ்தனம்.

1/52