திண்டுக்கல் அய்யலூரில் சேவல்கள் கண்காட்சி, கிளிமூக்கு, விசிறிவால் சேவல்களின் சிறப்பு புகைப்படத் தொகுப்பு. படங்கள்: வீ.சிவக்குமார்

திண்டுக்கல் அய்யலூரில் சேவல்கள் கண்காட்சி, கிளிமூக்கு, விசிறிவால் சேவல்களின் சிறப்பு புகைப்படத் தொகுப்பு. படங்கள்: வீ.சிவக்குமார்

1/79