"ஆராய்ந்து அறியும் உண்மையே எப்போதும் மேலானது" - ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் அருள்மொழிகள்! #VikatanPhotoCards

"ஆராய்ந்து அறியும் உண்மையே எப்போதும் மேலானது" - ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் அருள்மொழிகள்! #VikatanPhotoCards

1/17