ஒரே ஒரு கிராமத்தில 120-க்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள்... சிற்பக் களஞ்சியமாக விரிந்து கிடக்கும் அய்கொளெ கிராமம்! #Aihole

1/48