தென்னிந்திய வட இந்தியக் கலைகளின் சங்கமம்... பட்டடக்கல் தொகுப்புக் கோயில்கள்! #Pattadakal

தென்னிந்திய வட இந்தியக் கலைகளின் சங்கமம்... பட்டடக்கல் தொகுப்புக் கோயில்கள்! #Pattadakal

1/78