``தனி அடையாளம் இருக்கலாம்... தனியாக இயங்கினால் அழிவுதான்!’’ - செர்ஜியோ மார்க்கியோனி

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 16:56 (27/07/2018)

கடைசி தொடர்பு:12:44 (29/07/2018)

``தனி அடையாளம் இருக்கலாம்... தனியாக இயங்கினால் அழிவுதான்!’’ - செர்ஜியோ மார்க்கியோனி

1/9