”ஒரு ஸ்கோப்பும் வண்டியும் கிடைச்சா சின்ராச கைல பிடிக்க முடியாது!" - வெறித்தன பப்ஜி மீம்ஸ்

1/75