"கடவுள் மீது பயம் இல்லை. அவரை நம்புபவர்களின் மேல்தான் பயமே!" ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் நினைவுகள் #VikatanPhotocards

"கடவுள் மீது பயம் இல்லை. அவரை நம்புபவர்களின் மேல்தான் பயமே!" ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் நினைவுகள் #VikatanPhotocards

1/20