``எல்லாவற்றிலும் கதை இருக்கிறது. கதை இல்லாத ஒரு பொருளை நான் சந்தித்ததே இல்லை!’’ - எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் #HBDSRamakrishnan

1/11