Published:Updated:

இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?

இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?
பிரீமியம் ஸ்டோரி
இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?

இலக்கணப் பகுதிக்கு உரியது

இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?

இலக்கணப் பகுதிக்கு உரியது

Published:Updated:
இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?
பிரீமியம் ஸ்டோரி
இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?

மாணவர்களுக்கு இலக்கணம் தொடர்பான குற்றியலுகரம், முற்றியலுகரம் ஆகிய பகுதிகளைக் கற்பித்த பின்னர், அவர்களிடம் இந்தப் பகுதிகள் குறித்துப் புரிந்தவற்றை மரம் மாதிரியை உருவாக்கச் சொல்லி மதிப்பீடு அளிக்கலாம்.      

இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?

குற்றியலுகரம்:

அழகு (கு) --------- முற்றியலுகரம்

அரசு (சு)  --------- காணு (ணு)

பண்பாடு (டு) --------- உருமு (மு)

உனது (து) --------- எழு (ழு)

உருபு (பு) ---------- தள்ளு (ளு)

பாலாறு (று) ---------- கதவு (வு)       

இலக்கண மரம் உருவாக்குவோமா?

- பெ.நதியா ஆல்ஃபா ஜி.கே. மெட்ரிக் பள்ளி, அரவேனு, கோத்தகிரி.