Published:Updated:

“முதலில் எச்சரிக்கிறார்கள்... பிறகுதான் கொல்கிறார்கள்!”

சென்டினல் தீவில் நடந்தது என்ன? விவரிக்கும் டைரிக்குறிப்புகள்

ஜான் ஆலன் சாவ்
ஜான் ஆலன் சாவ்