Published:Updated:

ஒரு நாடு ஒரு செய்தி - ஆசியா

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 72 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதன. அரசியல் முறைப்படி, தேசியக்கொடியைக் கையால் நெய்த காதி துணியில்தான் தயாரிக்க வேண்டும்.

ஒரு நாடு ஒரு செய்தி
ஒரு நாடு ஒரு செய்தி