Published:Updated:

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டிகள்... புகைப்படத் தொகுப்பு!

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துக்குக் கீழ் செயல்படும் அரசு கல்லூரிகளுக்கு இடையே விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. அங்கு க்ளிக்கிய படங்கள்...

 • 1/32

  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 2/32

  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 3/32

  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 4/32

  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 5/32

  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 6/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 7/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 8/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 9/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 10/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 11/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 12/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 13/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 14/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 15/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 16/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 17/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 18/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 19/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 20/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 21/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 22/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 23/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 24/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 25/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 26/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 27/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 28/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 29/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 30/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 31/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்

 • 32/32

  விளையாட்டுப் போட்டிகள்