Published:Updated:

தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப் பாய்ந்த காளைகள்!

உழவர்களின் திருநாளாம் தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிவரும் காளைகளை அடக்கிய வீரர்கள்.

 • 1/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 2/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 3/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 4/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 5/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 6/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 7/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 8/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 9/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 10/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 11/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 12/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 13/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 14/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 15/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 16/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 17/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 18/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 19/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 20/30

  தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்.

 • 21/30

  அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 22/30

  மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 23/30

  மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 24/30

  மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 25/30

  மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 26/30

  மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 27/30

  அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 28/30

  மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 29/30

  மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு

 • 30/30

  மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு