Published:Updated:

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

Published:Updated:
வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

வேலுண்டு வினையில்லை!

வேல் வினைகளை வேரறுக்க வல்லது. 'வேலுண்டு வினையில்லை'' என்பது அருளாளர் வாக்கு. 'அச்சம் அகற்றும் அயில் வேல்’ எனச் சிறப்பிக்கிறார் குமரகுருபரர். 'வினை ஓட விடும் கதிர்வேல் மறவேன்’ என்று கந்தரநுபூதியும், 'வினை எறியும் வேல்’ என்று திருப்புகழும் போற்றுகின்றன.

ஒட்டுமொத்த விகடனுக்கும் ஒரே ஷார்ட்கட்!

ஆக, வேலாயுதத்தைப் போற்றி வணங்க நம் வினைகள் யாவும் நீங்கும். 'வேலின்றி கந்தனைப் பூஜை செய்தால் பயன் வீண்படுமே... (வேல் அலங்காரம்)’, 'வேல் வடிவாம் தெய்வமே’, 'வேல் தெய்வமே’ 'அயில் தெய்வமே’ என்றெல்லாம் குறிப்பிடுவதால் வேலனே வேலாகும்; வேலே வேலனாவான் என்பது புலனாகும். வேல் வழிபாடே திருவருளை எளிதில் பெறச் செய்யும்.

வேலுக்கு உகந்த வழிபாடுகளில் ஒன்று வேல்மாறல் பாராயணம்.

அருணகிரிநாத சுவாமிகள் அருளிச் செய்துள்ள திருவகுப்புகளுள் 'மணி, மந்திரம், ஔஷதம்’ என்று பெரியோர்கள் குறிப்பிடும் மூன்று வகுப்புகள் முதன்மையானவை. அவை: சீர்பாத வகுப்பு  - மணி வகுப்பு 2. தேவேந்திர சங்க வகுப்பு -  மந்திர வகுப்பு, 3. வேல் வகுப்பு -  ஔஷத (மருந்து) வகுப்பு.

இவற்றுள் உடல் நோய், மன நோய், உயிர் நோய் ஆகிய மூவகைப் பிணிகளுக்கும் உற்ற மருந்தாகி, அவற்றை உடனே தீர்த்தருளவல்ல ஆற்றல் படைத்தது 'வேல் வகுப்பு’ என்று வள்ளி மலை ஸ்ரீசச்சிதானந்த சுவாமிகள் குறிப்பிடுவார்.

வேல் வகுப்பின் பதினாறு அடிகளை மேலும் கீழுமாகவும், முன்னும் பின்னுமாகவும் ஏறி இறங்கி வருவது போல் மாறி மாறி வர அமைத்து, அதனை நான்கு மடங்காக (16x4 = 64) அறுபத்து நான்கு அடிகளாக அமைய வைத்து, அந்த பாராயண முறையை 'வேல்மாறல்’ என்று தொகுத்து அளித்தவர் வள்ளிமலை ஸ்ரீசச்சிதானந்த சுவாமிகள் ஆவார்.

இந்த பாராயண முறை அமைப்பை அறியுமுன் வேல்வகுப்பு பாடலைக் காண்பது அவசியம்.

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

வேல் வகுப்பு

1. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை

  கருத்தகுழல் சிவத்தஇதழ் மறச்சிறுமி

      விழிக்குநிகர் ஆகும்

2. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள

   கஜக்கடவுள் பதத்(து) இடு(ம்)நி

  களத்துமுளை தெறிக்கவரம் ஆகும்

3. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு

   கவிப்புலவன் இசைக்(கு)உருகி

  வரைக்குகையை இடித்துவழி காணும்

4. பசித்தலகை முசித்தழுது முறைப்படுதல்

ஒழித்தவுணர் உரத்துதிர நிணத்தசைகள்    

     புசிக்கஅருள் நேரும்

5. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக

                    பதிக்கும் விதி

தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறும்    

     இடுக்கண் வினை சாடும்

6. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில ஒழுக்குமதி

ஒளிப்ப அலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்

      ஒளிப்பிரபை வீசும்

7. துதிக்கும்அடி யவர்க்கொருவர் கெடுக்கஇடர்

   நினைக்கின்அவர் குலத்தைமுதல்

அறக்களையும் எனக்கொர்துணை ஆகும்

8. சொலற்கரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை

அடுத்தபகை அறுத்தெறிய உறுக்கிஎழும்

     அறத்தைநிலை காணும்

9. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி

தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை

       கழற்குநிகர் ஆகும்

10. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி

        களிப்பின்உண

வழைப்பதென மலர்க்கமல கரத்தின்முனை    

     விதிர்க்கவளை வாகும்

11. தனித்துவழி நடக்கும்என திடத்தும்ஒரு

  வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு கடுத்திரவு

     பகற்றுணைய தாகும்

12. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல்

     கொழுத்துவளர்

பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை எனச்சிகையில்  

     விருப்பமொடு சூடும்

13.திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது

குடித்துடையும் உடைப்படைய அடைத்துதிரம்

     நிறைத்துவிளை யாடும்

14. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன்

அறுத்த சிறை

முளைத்ததென முகட்டின்இடை

   பறக்கஅற விசைத்ததிர ஓடும்

15. சினத்தவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்

வெகு குறைத்தலைகள்

    சிரித்தெயிறு கடித்துவிழி

      விழித்தலற மோதும்

16. திருத்தணியில் உதித்தருளும்

       ஒருத்தன்மலை

   விருத்தன் என துளத்தில்உறை

கருத்தன் மயில் நடத்துகுகன் வேலே

வேல் வகுப்பு பொழிப்புரை:

1. ஆழ்ந்த அகன்ற நுண்ணியதாய் இருக்கும் வேல், கூரியதாய் நீண்டு ஒளிரும் வள்ளியம்மையின் கண்ணுக்கு ஒப்பாகும். (வள்ளிப் பிராட்டியாரின் கடைக்கண் நோக்கால் விளையும் பயன்களை வேல் அருளும் என்பது குறிப்பாகும்.)

2. பனை மரம் போல் நீண்ட துதிக்கை, சித்திரங்களோடு விளங்கும் அலங்காரத் துணியை அணிந்துள்ள முகம், கன்னங்களிலிருந்து ஒழுகும் மதநீர்ப் பெருக்கம் ஆகியவற்றோடு, வெண்மை நிறம் வாய்ந்த யானையாகத் திகழும் ஐராவதத்தின் அதிபதியான இந்திரனது கால்களில் பூட்டியிருந்த விலங்கில்... அதனைப் பூட்டுவதற்கு ஆதாரமாக இருந்த ஆணியைத் தெறிக்கச்செய்யும் வேல் ஆற்றல் மிக்க அரமாகும்.

3. சிறந்த ஞானத்துடன் பழைமை வாய்ந்த மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கப் பலகையில் விளங்கிய ஒப்பற்ற நக்கீரர் இசைத்த திருமுருகாற்றுப்படைக்கு உருகி, அவர் அடைபட்டிருந்த குகையை இடித்துத் தள்ளி அவரை வெளியேற்றும்.

4. பசியினால் துன்பமுற்றுப் பேய்கள் அங்கங்களை விசைத்தும், விதிர்த்தும், முடக்கியும், உதறியும் புலம்பி உணவு வேண்டி அழுவதைத் தவிர்த்து, அசுரர்களின் வளமிக்க ரத்தத்தையும் சதைகளையும் அவை உண்டு களிக்குமாறு அருளும்.

5. தேவர்கள், முனிவர்கள், இந்திரன், பிரமன், திருமால், உலக மக்கள் ஆகியவர்களுக்கு நேரிடும் துன்பத்தையும், அதற்கு மூலகாரணமான பூர்வகர்ம வினைகளையும் தாக்கி அழிக்கும்.

6. ஒளிவிடும் சூரியன், குளிர்ந்த கிரணங்களை வீசும் சந்திரன், கடல் பொங்கிக் கரைகடந்து சென்று உலகத்தை அழிக்காதபடி அதனை அடக்கிக் கொண்டி ருக்கும் வடவாமுகாக்கினி ஆகியவற்றை, 'வேலின் ஒளிப் பிரபாவத்தின் முன் நம் ஒளி எம்மாத்திரம்’ என்று வெட்கப்பட்டு நாணி ஒளியச் செய்யும் வண்ணம், தனது பேரொளிச் சோதியை எங்கும் பிரகாசிக்கச் செய்யும்.

7. தன்னைப் புகழ்ந்து போற்றும் அடியார்களை யாராவது கெடுக்க நினைத்து அவர்களுக்குத் துன்பம் இழைக்க மனதில் நினைத்த மாத்திரத்திலேயே, அந்த பகைவரது குலத்தையே வேருடன் அழித்துவிடும். எனக்கு ஒப்பற்ற பெருந் துணையாகி அருள்பாலிக்கும் (ஆகவே, வேலை வணங்குவதையே வேலையாகக் கொண்டவர்களுக்கு மற்றவர்களால் எந்த விதத்திலும் துன்பம் அணுகாது.)

8. சொற்களால் விவரிக்க முடியாத பெருமையுடைய முருகனது திருவடியைப் புகழ்ந்து போற்றும்

திருப்புகழ்ப் பாக்களை ஓதுபவர்களிடம் நிகழ்கின்ற பகையை அழிக்க, கோபித்து ஆக்ரமித்துக் கிளம்பும்.

9. அலங்கார ஆரவாரத்துடன் அடியார்களின் உயிரைக் கவர யமன் வந்தால், எருக்கம் பூ மாலையையும் சந்திரனையும் சூடிய முடியுடைய சிவபெருமானின் பேராற்றல் மிக்க திருவடிக்கும் ஒப்பாக நின்று உதவும்.

10. உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் பெருமகிழ்ச்சி பெறும் அளவுக்கு உணவளிக்க நேரிடும்போது, மலர்ந்த தாமரை மலருக்கு ஒப்பான முருகன் திருக்கரத்தில் இருந்தபடியே... அவர் அதன் நுனியை லேசாக அசைத்தவுடன், உணவுப் பொருள்களை விளைத்துச் சேகரித்து வளைத்துக்கொண்டு சேர்த்துவிடும். (வேல் பசியைப் போக்கும்; வறுமையின்றி வாழ வைக்கும்; நமது கருத்தறிந்து முடிக்கும்; நாம் நினைப்பதையெல்லாம் நிறைவேற்றும்)

11. துணையின்றித் தனியாகச் செல்லும் எனது வலது இடது பக்கங்களிலும், முன் - பின் பக்கங்களிலும் உடன் நின்று இரவு பகல் எப்போதும் துணையாக நின்றருளும்.

12. சினந்து வந்த அசுரர்களின் உடம்பில் கொழுத்துத் தடித்திருந்த பெரிய குடல்களைச் சிவந்த பூமாலை போல் தனது முடியில் ஆவலோடு சூடிக்கொள்ளும். (வினைகளையும் அடியோடு அழிப்பது வேல் ஒன்றே)

13. அலைகளை வீசுகின்ற கடலில் உடைப்பு உண்டு பண்ணியும், அதில் நிறைந்துள்ள நீரையெல்லாம் ஒரு நொடியில் குடித்தும், அந்த உடைப்பு முழுவதையும் அடைத்து அங்கு அசுரர்களின் ரத்தத்தை நிரப்பியும் விளையாடும்.

14. குலிசாயுதத்துடன் விளங்கும் இந்திரன், முன்னொரு காலத்தில் திசைகளில் உள்ள மலைகளில் இருந்து அறுத்துத் தள்ளிய இறக்கைகள் மீண்டும் அம்மலைகளிடம் முளைத்து விட்டனவோ என்று ஐயுறும்படி, அண்டத்தின் உச்சியிலே அளவிலா வேகத்துடன் எல்லா உலகங்களும் அதிர்ச்சியுற்று நடுங்கும்படி விரைந்து செல்லும். (வேலின் அளவிலா ஆற்றல் அநேக அதிசயம் வாய்ந்தது.)

15. சினம் கொண்டு அசுரர்கள் எதிர்த்த போர்க் களத்தில் அளவற்ற அறுப்பட்ட தலைகள் சிரிக்கும்படியாகவும், கண்களை உருட்டி விழித்துப் பார்க்கும்படியாகவும், வாய்கள் அலறும்படியாகவும், அசுரர்களோடு சாடும்.

16. திருத்தணிகையில் உயிர்களின் அக இருள் அகல ஞான சூரியனாகத் தோன்றி அருளும் ஒப்பற்றவனும், குறிஞ்சிக் கிழவனும், உயிருக்குயிராய் எனது உள்ளக் குகையில் உறைபவனும், கருணை உருக்கொண்டு ஆதிக்கு ஆதியாய் நிற்கும் முதல்வனுமான... திரோதான சக்தியாகிய மயிலைச் செலுத்தி நடத்தும் குகப்பெருமானின், ஞானமே உருக்கொண்ட திருவருட் சக்தியாகிய வேலே!

வேல்மாறல் பாராயணம்

பொழிப்புரையுடன் வேல் வகுப்பு பாடல் தொகுப்பை படித்து  மகிழ்ந்தீர்களா?!  இனி, வேல்மாறல் பாராயண முறையை அறிவோம்.

அருணகிரியார் அருளிய 'வேல் வகுப்பு’ பாடல்களின் பதினாறு அடிகளை மேலும் கீழும் ஆகவும், முன்னும் பின்னும் ஆகவும் ஏறி இறங்கி வருவது போல் மாறி மாறி வர அமைத்து, 64 அடிகள் கொண்ட வேல்மாறலாக தொகுத்து அருளியிருக்கிறார் வள்ளிமலை சச்சிதானந்த ஸ்வாமிகள்.

16வது அடியாகிய 'திருத்தணியில் உதித்து அருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் என (து) உள்ளத்தில் உறை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலே’ என்ற வேல் மஹா மந்திர அடி முதலில் 12 முறையும், நிறைவில் 12 முறையும், நடுவில் 64 முறையும் ஆக மொத்தம் 88 முறை ஓதப்பெறுகிறது.

இந்த 16வது அடி எழுவாய் ஆக அமைய, முதல் பதினைந்து அடிகள் யாவும் பயனிலையாக வருமாறு 16ம் அடியை ஒவ்வொரு அடியிலும் சேர்த்துப் படித்தால் அந்த வரி முழுமை பெறுகிறது. இதுதான் இந்த வேல் வகுப்பின் அபூர்வ அமைப்பாகும்.

நீங்கள் எளிதில் புரிந்து பாராயணம் செய்து வழிபடும் வகையில் வேல்மாறல் பாராயணம் இங்கே உங்களுக்காக.

முதலில் சில துதிப்பாடல்கள்...

நெஞ்சக் கனகல் லும்நெகிழ்ந் துருகத்

தஞ்சத் தருள்சண் முகனுக் கியல்சேர்

செஞ் சொற் புனைமாலை சிறந்திடவே

பஞ்சக் கரஆனைபதம் பணிவாம்

விழிக்குத் துணைதிரு மென்மலர்ப் பாதங்கள் மெய்ம்மைகுன்றா

மொழிக்குத் துணைமுரு காவெனு நாமங்கள் முன்புசெய்த

பழிக்குத் துணையவன் பன்னிரு தோளும் பயந்ததனி

வழிக்குத் துணைவடி வேலுஞ்செங் கோடன் மயூரமுமே.

தடக்கொற்ற வேள்மயி லேஇடர் தீரத் தனிவிடில்நீ

வடக்கிற் கிரிக்கப் புறத்துநின் தோகையின் வட்டமிட்டுக்

கடற்கப் புறத்துங் கதிர்க்கப் புறத்துங் கனகசக்ரத்

திடர்க்கப் புறத்துந் திசைக்கப் புறத்துந் திரிகுவையே.

வேல்மாறல் மகா மந்திரம்

திருத்தணியில் உதித்(து) அருளும் ஒருத்தன்மலை

விருத்தன்என(து) உளத்தில்உறை

கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே

(இந்த அடியை முதலில் 12 முறை ஓதவும். அதேபோல், கீழே தொடர்ந்து வரும் ஒவ்வோர் அடியின் முடிவிலும் 'திரு’ என்ற இடத்தில் மேற்கண்ட முழு அடியையும் கூற வேண்டும்)

1. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை

கருத்தகுழல் சிவத்த இதழ் மறச்சிறுமி

விழிக்குநிகர் ஆகும் (திரு)

2. திருத்தணியில் உதித்(து) அருளும் ஒருத்தன்மலை

விருத்தன்என(து) உளத்தில்உறை

கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே (திரு)

3. சொலற்(கு) அரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை

அடுத்தபகை அறுத்(து)எறிய

உறுக்கிஎழும் அறத்தைநிலை காணும் (திரு)

4. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி

தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை

கழற்குநிகர் ஆகும் (திரு)

5. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள

கஜக்கடவுள் பதத்(து) இடு(ம்)நி

களத்துமுளை தெறிக்கவரம் ஆகும் (திரு)

6. சினத்(து)அவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்வெகு

குறைத்தலைகள் சிரித்(து)எயிறு

கடித்துவிழி விழித்(து) அலற மோதும் (திரு)

7. துதிக்கும்அடி யவர்க்(கு) ஒருவர் கெடுக்கஇடர்

     நினைக்கின் அவர் குலத்தைமுதல்

அறக்களையும் எனக்(கு)ஓர்துணை ஆகும் (திரு)

8. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி களிப்பின்உண

வழைப்ப(து)என மலர்க்கமல கரத்தின்முனை

விதிர்க்கவளை வாகும்    (திரு)

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

9. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு

கவிப்புலவன் இசைக்(கு)உருகி

வரைக்குகையை இடித்துவழி காணும்    (திரு)

10. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை

முளைத்த(து)என முகட்டின் இடை

பறக்கஅற விசைத்(து) அதிர ஓடும்    (திரு)

11. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில(வு) ஒழுக்கு(ம்)மதி

ஒளிப்ப அலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்

ஒளிப்பிரபை வீசும்    (திரு)

12. தனித்துவழி நடக்கும்என(து) இடத்தும்ஒரு

வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு(கு)

அடுத்(து)இரவு பகற்றுணைய(து) ஆகும்   (திரு)

13. பசித்தலகை முசித்தழுது முறைப்படுதல்

ஒழித்தவுணர் உரத்துதிர

நிணத்தசைகள் புசிக்கஅருள் நேரும்     (திரு)

14. திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது

குடித்துடையும் உடைப்படைய

அடைத்துதிரம் நிறைத்துவிளை யாடும் (திரு)

15. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக பதிக்கும்விதி

தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறும்

இடுக்கண் வினை சாடும் (திரு)

16. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல் கொழுத்துவளர்

பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை

எனச்சிகையில் விருப்பமொடு சூடும் (திரு)

17. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக பதிக்கும்விதி

தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறுன்

இடுக்கண் வினை சாடும் (திரு)

18. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல் கொழுத்துவளர்

பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை

எனச்சிகையில் விருப்பமொடு சூடும் (திரு)

19. பசித்தலகை முசித்தழுது முறைப்படுதல்

ஒழித்தவுணர் உரத்துதிர

நிணத்தசைகள் புசிக்கஅருள் நேரும் (திரு)

20. திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது

குடித்துடையும் உடைப்படைய

அடைத்துதிரம் நிறைத்துவிளை யாடும் (திரு)

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

21. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில ஒழுக்குமதி

ஒளிப்ப அலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்

ஒளிப்பிரபை வீசும் (திரு)

22. தனித்துவழி நடக்கும்என திடத்தும்ஒரு

வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு(கு)

அடுத்(து)இரவு பகற்றுணைய ஆகும் (திரு)

23. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு

கவிப்புலவன் இசைக்குருகி

வரைக்குகையை இடித்துவழி காணும் (திரு)

24. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை

முளைத்ததென முகட்டின் இடை

பறக்கஅற விசைத்ததிர ஓடும்    (திரு)

25. துதிக்கும்அடி யவர்க்கொருவர் கெடுக்கஇடர்

நினைக்கின்அவர் குலத்தைமுதல்

அறக்களையும் எனக்கொர்துணை ஆகும் (திரு)

26. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி களிப்பின்உண

வழைப்பதென மலர்க்கமல கரத்தின்முனை

விதிர்க்கவளை வாகும்    (திரு)

27. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள

கஜக்கடவுள் பதத்திடும்நி

களத்துமுளை தெறிக்கவரம் ஆகும் (திரு)

28. சினத்தவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்வெகு

குறைத்தலைகள் சிரித்தெயிறு கடித்துவிழி

விழித்தலற மோதும்    (திரு)

29. சொலற்கரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை

அடுத்தபகை அறுத்தெறிய உறுக்கிஎழும்

அறத்தைநிலை காணும்    (திரு)

30. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி

தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை

கழற்குநிகர் ஆகும்    (திரு)

31. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை

கருத்தகுழல் சிவத்தஇதழ் மறச்சிறுமி

விழிக்குநிகர் ஆகும்    (திரு)

32. திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன்மலை

விருத்தன்என துளத்தில்உறை

கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே    (திரு)

33. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி

தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை

கழற்குநிகர் ஆகும்    (திரு)

34. சொலற்கரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை

அடுத்த பகை அறுத்தெறிய உறுக்கிஎழும்

அறத்தைநிலை காணும் (திரு)

35. திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன்மலை

விருத்தன்என துளத்தில்உறை

கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே (திரு)

36. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை

கருத்தகுழல் சிவத்தஇதழ் மறச்சிறுமி

விழிக்குநிகர் ஆகும் (திரு)

37. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி களிப்பின்உண

வழைப்பதென மலர்க்கமல கரத்தின்முனை

விதிர்க்கவளை வாகும் (திரு)

38. துதிக்கும்அடி யவர்க்கொருவர் கெடுக்கஇடர்

நினைக்கின்அவர் குலத்தைமுதல்

அறக்களையும் எனக்கொர்துணை ஆகும் (திரு)

39. சினத்தவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்வெகு

குறைத்தலைகள் சிரித்தெயிறு கடித்துவிழி

விழித்தலற மோதும்    (திரு)

40. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள

கஜக்கடவுள் பதத்திடும்நி களத்துமுளை

தெறிக்க வரம் ஆகும் (திரு)

41. தனித்துவழி நடக்கும்என திடத்தும்ஒரு

வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு கடுத்திரவு

பகற்றுணைய தாகும் (திரு)

42. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில ஒழுக்குமதி

ஒளிப்பஅலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்

ஒளிப்பிரபை வீசும் (திரு)

43. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை

முளைத்ததென முகட்டின்இடை பறக்கஅற

விசைத்ததிர ஓடும் (திரு)

44. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு

கவிப்புலவன் இசைக்குருகி வரைக்குகையை

இடித்துவழி காணும்    (திரு)

45. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல் கொழுத்துவளர்

பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை எனச்சிகையில்

விருப்பமொடு சூடும்    (திரு)

46. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக பதிக்கும்விதி

தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறும்

இடுக்கண்வினை சாடும்    (திரு)

47. திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது

குடித்துடையும் உடைப்படைய அடைத்துதிரம்

நிறைத்துவிளை யாடும்     (திரு)

48. பசித்தலகை முசித்தழுது முறைப்படுதல்

ஒழித்தவுணர் உரத்துதிர நிணத்தசைகள்

புசிக்கஅருள் நேரும்    (திரு)

49. திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது

குடித்துடையும் உடைப்படைய

அடைத்துதிரம் நிறைத்துவிளை யாடும்    (திரு)

50. பசித்தலகை முசித்தழுது முறைப்படுதல்

ஒழித்தவுணர் உரத்துதிர நிணத்தசைகள்

புசிக்கஅருள் நேரும்    (திரு)

51. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல் கொழுத்துவளர்

பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை எனச்சிகையில்

விருப்பமொடு சூடும்    (திரு)

52. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக பதிக்கும்விதி

தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறும்

இடுக்கண்வினை சாடும்    (திரு)

53. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை

முளைத்ததென முகட்டின்இடை பறக்கஅற

விசைத்ததிர ஓடும்    (திரு)

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

54. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு

கவிப்புலவன் இசைக்குருகி வரைக்குகையை

இடித்து வழி காணும் (திரு)

55. தனித்துவழி நடக்கும்என திடத்தும்ஒரு

வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு கடுத்திரவு

பகற்றுணைய தாகும் (திரு)

56. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில ஒழுக்குமதி ஒளிப்ப

அலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்

ஒளிப்பிரபை வீசும் (திரு)

57. சினத்தவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்

வெகு குறைத்தலைகள் சிரித்தெயிறு

கடித்துவிழி விழித்தலற மோதும் (திரு)

58. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள

கஜக்கடவுள் பதத்திடும்நி களத்துமுளை

தெறிக்கவரம் ஆகும் (திரு)

59. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி களிப்பின்உண

வழைப்பதென மலர்க்கமல கரத்தின்முனை

விதிர்க்கவளை வாகும் (திரு)

60. துதிக்கும்அடி யவர்க்கொருவர் கெடுக்கஇடர்

நினைக்கின்அவர் குலத்தைமுதல் அறக்களையும்

எனக்கொர்துணை ஆகும் (திரு)

61. திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன்மலை

விருத்தன்என துளத்தில்உறை கருத்தன்மயில்

நடத்துகுகன் வேலே (திரு)

62. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை

கருத்தகுழல் சிவத்தஇதழ் மறச்சிறுமி

விழிக்குநிகர் ஆகும் (திரு)

63. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி

தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை

கழற்குநிகர் ஆகும் (திரு)

64. சொலற்கரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை

அடுத்த பகை அறுத்தெறிய உறுக்கிஎழும்

அறத்தைநிலை காணும்    (திரு)

 திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன்மலை

விருத்தன்என துளத்தில்உறை

கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல் பாராயணம்

(குறிப்பு: முடிவிலும் இந்த அடியை 12 முறை ஓதவும்)

தேரணி யிட்டுப் புரம் எரித் தான்மகன் செங்கையில்வேற்
கூரணி யிட்டணு வாகிக் கிரௌஞ்சங் குலைந்தரக்கர்
நேரணி யிட்டு வளைந்த கடகம் நெளிந்தது சூர்ப்
பேரணி கெட்டது தேவேந்த்ர லோகம் பிழைத்ததுவே.

வீரவேல் தாரைவேல் விண்ணோர் சிறை மீட்ட
தீரவேல் செவ்வேல் திருக்கைவேல்  வாரி
குளித்தவேல் கொற்றவேல் சூர்மார்பும் குன்றும்
தொளைத்தவேல் உண்டே துணை.
வேலும் மயிலும் துணை!

வினைகள் தீர்க்கும் வேல்மாறல்!

ஞ்சாட்சரம் (திருவைந்தெழுத்து), சடாட்சரம் (திரு ஆறெழுத்து) போன்ற மந்திர எழுத்துக்களை ஐங்கோண, அறுகோணச் சக்கரங்கள் கட்டங்களுக்குள் அமைய அடைத்து, அந்த யந்திரங்களைப் பூஜை செய்வதால் உயர்ந்த பலன்கள் கிடைக்கும் என்பார்கள் பெரியோர்கள். அந்த முறையில் இந்த 'வேல்மாறல்’ அமைப்பையும் வள்ளிமலை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் உருவாக்கியுள்ளார்.

வேல்மாறல் பாராயணம் மன ஒருமைப்பாடு என்ற ஏகாக்ர சித்தத்தை உண்டாக்கும் வல்லமை உடையது. பொதுவாக மன ஒருமைப்பாட்டுடன் மந்திரங்களை உச்சரித்து வழிபடும்போது உண்டாகிற அதிர்வு அலைகளை வேல் மாறல் பாராயணத்தில் உணர முடியும். பயத்தினாலும், மனச் சிதைவாலும் உண்டாகும் ஏவல், வைப்பு, பில்லி, சூனியம், பேய், பிசாசு பிடித்தல் போன்ற அவஸ்தை துக்கங்களிலிருந்து விடுவிக்க வேல்மாறல் பாராயணம் கைகண்ட மருந்தாகும்.

வேல்மாறலை பக்தி, சிரத்தை, மன ஒருமைப்பாட்டுடன் குறைந்தது ஒரு மண்டல காலம் அதாவது 48 நாட்கள் விடாமல் தொடர்ந்து தினமும் காலையோ அல்லது மாலையோ ஒரு முறையாவது பாராயணம் செய்வது மிகவும் அவசியம். (வைத்தியர்கள் நோய்க்கு உரிய மருந்தை ஒரு மண்டலம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அல்லவா? அம்முறையிலே வேல்மாறல் பாராயணத்தையும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்) இதனை ஆண், பெண் மற்றும் சாதிமத பேதம் இல்லாமல் யாவரும் பாராயணம் செய்யலாம். நோய், வாழ்க்கைச் சிக்கல் முதலான பிரச்னைகள் இல்லாதவர்கள்கூட இதனைப் பாராயணம் செய்வதால் மேலும் மன உறுதி மன மகிழ்ச்சி, மன நிறைவு உண்டாகும் என்பதில் ஐயமில்லை.

தொகுப்பு: வலையப்பேட்டை ரா.கிருஷ்ணன்

தெளிவான புரிதல்கள் | விரிவான அலசல்கள் | சுவாரஸ்யமான படைப்புகள்Support Our Journalism