Published:Updated:

Slam Book

Slam Book

Slam Book

Slam Book

Published:Updated:

இந்த முறை ஸ்லாம் புக்கை தொகுத்திருப்பவர்கள்... ஆல்ஃபா பொறியியல், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவ  மாணவிகள், சென்னை.

Slam Book
Slam Book
Slam Book

சந்திப்பு: பா.ஓவியா  

படங்கள்: ஜெ.பி.ரினி, அபிநயா.கு