நடப்பு
Published:Updated:

மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!

மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!

மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!

போவைன் (Bovine) என்பது ஓர் உயிரியல் பிரிவு. இதில் 11 ரக மாட்டு இனங்கள் இருக்கின்றன. இந்த 11 ரக மாட்டு இனங்களில் காட்டெருமை, எருமை, பசு போன்றவை அடக்கம்.  இவற்றின் இறைச்சிகளைத்தான் ஆங்கிலத்தில் பீஃப் என்கிறார்கள். இதில் சில மாடுகளின் இறைச்சி உள்ளிட்ட பொருள்கள் இந்தியாவிலிருந்து உலக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. அவை இதோ...

மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!
மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதி!