நடப்பு
தொடர்கள்
Published:Updated:

இந்திய அரசின் வரிகள் - (செஸ்கள் மற்றும் சர்சார்ஜ்களோடு) (2015-16) ரூ. கோடியில்...

இந்திய அரசின் வரிகள் - (செஸ்கள் மற்றும் சர்சார்ஜ்களோடு) (2015-16) ரூ. கோடியில்...
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
இந்திய அரசின் வரிகள் - (செஸ்கள் மற்றும் சர்சார்ஜ்களோடு) (2015-16) ரூ. கோடியில்...

இந்திய அரசின் வரிகள் - (செஸ்கள் மற்றும் சர்சார்ஜ்களோடு) (2015-16) ரூ. கோடியில்...

ந்திய அரசின் முக்கிய வருமானம் எனில், அது வரிகள் மூலம் கிடைப்பதே. எந்தெந்த வகையில் எவ்வளவு தொகை அரசுக்கு வருமானமாகக் கிடைக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஜி.எஸ்.டி நடைமுறைக்கு வரும் இந்த வேளையில், அரசின் வரி வருமானம் எவ்வளவு என்பதை அனைவரும் தெரிந்துகொள்வது முக்கியம். (செஸ் மற்றும் சர்சார்ஜ் வரி மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் குறித்த விவரங்கள் அட்டவணையில்)

இந்திய அரசின் வரிகள் - (செஸ்கள் மற்றும் சர்சார்ஜ்களோடு) (2015-16) ரூ. கோடியில்...
இந்திய அரசின் வரிகள் - (செஸ்கள் மற்றும் சர்சார்ஜ்களோடு) (2015-16) ரூ. கோடியில்...