Published:Updated:

ஐந்து கிராமங்களின் குடிநீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் யானை மலை, ய.கொடிக்குளம் கிராமக் கிணறு #spotvisit

வறட்சிக் காலத்திலும், மதுரை மாவட்டம் ஒத்தக்கடை பகுதியில், ஐந்து கிராமத்தின் குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் யானை மலை ய.கொடிக்குளம் கிராமத்துக் கிணறு.

 • 1/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 2/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 3/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 4/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 5/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 6/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 7/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 8/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 9/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 10/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 11/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 12/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 13/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 14/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 15/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 16/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 17/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 18/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 19/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 20/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறுதேவையை

 • 21/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 22/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 23/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு

 • 24/24

  ய.கொடிக்குளம் கிராமத்து கினறு