ஆன்மிகம்

worshipathome

தோஷங்கள் போக்கும் முப்பாத்தம்மன்... இல்லம் தேடிவரும் இறை தரிசனம்! #worshipathome

சி.வெற்றிவேல்

முப்போகம் விளையும் பூமியில் நின்று அருள்செய்யும் சக்தியை நமது முன்னோர்கள், `முப்போகத்தம்மாள்’ என்று பக்தியோடு வணங்கி வந்தனர். முப்போகத்தம்மாள் என்பது மருவி `முப்பாத்தம்மாள்’ என்று மாறினாள் தேவி...

 திருப்பாவை
சைலபதி

கோதை, கண்ணனின் பொற்றாமரை பாதத்தை புகழ்ந்துபோற்றும் காரணம் என்ன? - திருப்பாவை 29

பூமிப்பிராட்டி தன் பிள்ளைகள் மேல் பாசம்கொண்டு ஆண்டாளாய் அவதரித்து, கீதையின் சாரத்தையும் வேதங்களின் உட்பொருளையும் விளக்குமாறு எளிய தமிழ் பாசுரங்களை வழங்கினாள். எல்லோரும் பாடிப் போற்றி நற்கதி அடையவே ஆண்டாள் அழகு தமிழில் இப்படியொரு பாசுரங்களை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறாள்.