குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்
தொடர்கள்
வாசகர் பக்கம்
Published:Updated:

குரு பலமும் குழந்தை வரமும்!

குரு பலமும் குழந்தை வரமும்!

குரு பலமும் குழந்தை வரமும்!
##~##