Published:Updated:

சந்திரன் சூட்சும ரகசியங்கள்!

சந்திரன் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னாதி பதியாகி பலவீனம் அடைந்திருந்தாலோ, நன்மை தரும் பாவங்களுக்கு அதிபதியாகி பலவீனம் அடைந்திருந்தாலோ, அவருக்குரிய ஸ்தலங்களுக்குச் சென்று வழிபடுவதன் மூலம் சந்திரனின் வலுவைக் கூட்டிக்கொள்ள முடியும்.

சந்திரன் சூட்சும ரகசியங்கள்
சந்திரன் சூட்சும ரகசியங்கள்