திருத்தலங்கள்
தொடர்கள்
திருக்கதைகள்
Published:Updated:

ஆஹா... ஆன்மிகம்! - சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

ஆஹா... ஆன்மிகம்! - சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
ஆஹா... ஆன்மிகம்! - சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

ஆஹா... ஆன்மிகம்! - சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

• ஹரிவ ராஸனம் விஸ்வ மோஹனம்

 ஹரிததீஸ்வரம் ஆராத்ய பாதுகம்

அரிவிமர்தனம் நித்ய நர்த்தனம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

ஆஹா... ஆன்மிகம்! - சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

• சரண கீர்த்தனம் சக்த மானஸம்

பரணலோ லுபம் நர்த்தனாலஸம்

அருண பாஸுரம் பூத நாயகம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

• ப்ரணய ஸத்யகம் ப்ராண நாயகம்

ப்ரணவ கல்பகம் சுப்ர பாஞ்சிதம்

ப்ரணவ மந்திரம் கீர்த்தனப் ரியம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

• துரக வாகனம் சுந்த ரானனம்

வரக தாயுதம் தேவ வர்ணிதம்

குரு க்ருபாகரம் கீர்த்தனப்ரியம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

• த்ரி புவனார் ச்சிதம் தேவதாத்மகம்

த்ரி நயன ப்ரபும் திவ்ய தேசிகம்

த்ரிதச பூஜிதம் சிந்தித ப்ரதம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

• பவபயா பகம் பாவு காவகம்

புவன மோகனம் பூதிபூஷணம்

தவள வாகனம் திவ்ய வாரணம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

• களமிருது ஸ்மிதம் சுந்தரானனம்

களப கோமளம் காத்ர மோகனம்

களப கேசரி வாஜி வாகனம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

• ச்ரித ஜனப்பிரியம் சிந்திதப்ரதம்

ச்ருதி விபூஷணம் ஸாது ஜீவனம்

ச்ருதி மனோகரம் கீதலாலஸம்

ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

ந்த சாஸ்தா அஷ்டகத்தை தினமும் பாராயணம் செய்து வந்தால், எதிரிகளால் ஏற்படும் தொல்லைகள் நீங்கும்; நன்மைகள் சேரும்.

தொகுப்பு: ராஜா