Published:Updated:

தென்னிந்தியாவின் வைகுண்டம், 1000 ஆண்டு வரலாறு... திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில்!

`தென்னிந்தியாவின் வைகுண்டம்' என அழைக்கப்படும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயிலின் சிறப்பு புகைப்படத்தொகுப்பு.

திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் கொடி மரம் வாயில்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் கொடி மரம் வாயில்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் கொடி மரம் வாயில்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் கொடி மரம் வாயில்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் - சிதைந்து போன  மூலிகை ஓவியங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் - சிதைந்து போன மூலிகை ஓவியங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் - சிதைந்து போன  மூலிகை ஓவியங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் - சிதைந்து போன மூலிகை ஓவியங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் -மூலவர் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் -மூலவர் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் கொடி மரம்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் கொடி மரம்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் கலைநயம்மிக்க பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் கலைநயம்மிக்க பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் அழகிய மாடங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் அழகிய மாடங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் - சிதைந்து போன  மூலிகை ஓவியங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் - சிதைந்து போன மூலிகை ஓவியங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் கலைநயம்மிக்க பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் கலைநயம்மிக்க பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் முகப்பு
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் அழகிய மாடங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் அழகிய மாடங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் அழகிய மாடங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் அழகிய மாடங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் கலைநயம்மிக்க பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் கலைநயம்மிக்க பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் கலைநயம்மிக்க பிரகாரங்கள்
திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் திருக்கோயில் கலைநயம்மிக்க பிரகாரங்கள்
அடுத்த கட்டுரைக்கு