#-விமர்சனம்-

சினிமா விமர்சனம்: வால்டர்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: வால்டர்

சினிமா விமர்சனம்: அசுரகுரு
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: அசுரகுரு

சினிமா விமர்சனம்: தாராள பிரபு
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: தாராள பிரபு

சினிமா விமர்சனம்: ஜிப்ஸி.
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: ஜிப்ஸி.

சினிமா விமர்சனம்: வெல்வெட் நகரம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: வெல்வெட் நகரம்

சினிமா விமர்சனம்: திரெளபதி
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: திரெளபதி

சினிமா விமர்சனம்: மாஃபியா
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: மாஃபியா

சினிமா விமர்சனம்: பாரம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: பாரம்

சினிமா விமர்சனம்: கன்னி மாடம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: கன்னி மாடம்

சினிமா விமர்சனம்: காட் ஃபாதர்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: காட் ஃபாதர்

சினிமா விமர்சனம்: நான் சிரித்தால்..!
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: நான் சிரித்தால்..!

சினிமா விமர்சனம்: சீறு
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: சீறு