அமெரிக்காவில் Google சுந்தர் எதிர் கொண்ட சுவாரசியமான கேள்விகள்?