ரோட்டுல ! ஓட்டுல ! நாட்டுல ! பள்ளம் விழுந்தா என்ன ஆகும் ?