காதலி இறந்ததுகூடத் தெரியாமல் போதையிலிருக்கும் காதலன்!