காட்டாங்கொளத்தூரில் இளைஞர் ஒருவரின் தலையை வீசிச் சென்ற கொடூரம்!