யானைகள் செல்லும் வழிகளில் நீர்வழிகள் தோன்றும், கானகம் செழிக்கும்!