ஒவ்வொரு நட்சத்திரக்காரரும் அணியவேண்டிய ருத்ராட்சம், பலன்கள்!