ஆளுநர் பெயரை சர்ச்சைக்குரிய பேராசிரியை கூறியது ஏன்? | The imperfect show