100 சதவிகிதம் பார்வையில்லாதவர்..ஆனால் சிறந்த மெக்கானிக்!