அடித்துச் சொல்வோம், பாலகுமாரனுடைய எழுத்துகளுக்கு ஒருபோதும் மரணம் கிடையாது!