தலை முடி நீளமாகவும், அடர்த்தியாகவும், கருகருவெனவும் வளரும் ! Long hair growth remedy.