Making Rajini & Akshay Dance for Shankar's 2.0 | Baba Bhaskar Narrates | 2.0 Teaser