வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களுக்கு ஓட்டுப்போட 'ஆப்' இருக்கிறதா?

வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களுக்கு ஓட்டுப்போட 'ஆப்' இருக்கிறதா?