வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட பணம் ₹2000/- கோடி? தேர்தல் திக் திக்

வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட பணம் ₹2000/- கோடி? தேர்தல் திக் திக்