தேர்தல் ஆணையத்தை மாநில அரசு கட்டுப்படுத்துகிறதா?

தேர்தல் ஆணையத்தை மாநில அரசு கட்டுப்படுத்துகிறதா?