மாசு காற்றை சுவாசித்தால் சக்கரைவயாதி வருமா? அச்சுறுத்தும் தகவல்

மாசு காற்றை சுவாசித்தால் சக்கரைவயாதி வருமா? அச்சுறுத்தும் தகவல்